Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují pro prodej zboží a služeb nabízených na internetové adrese www.venkovniunikovka.cz. 

Provozovatel: David Kulhavý, IČO: 88040607, Sídlo: Sokolovská 1324/51, Ostrava-Poruba,708 00

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, týkající se zboží či služeb prodávajícího, uvedených na internetové adrese www.venkovniunikovka.cz, uzavírané mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), osobně nebo prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, provozovaných na internetové adrese www.venkovniunikovka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“). 

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání

webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy. 

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

1.4. Za služby jsou považovány únikové hry, provozované prodávajícím (dále jen „služby“), zbožím jsou pak nazývány slevové kupóny a dárkové poukazy (vouchery) na únikové hry, provozované prodávajícím a jím vydávané (dále jen „zboží“). 

1.5. Prodávající je oprávněn pro potřeby řádné realizace služby či prodeje produktů pověřit odpovědnou osobu, která je zmocněna jej zastupovat v plném rozsahu. Pojem

„prodávající“ se pak vztahuje i na tuto osobu. 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY  

2.1. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a služeb, nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Tyto ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb, včetně cen, zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje, umístěné ve webovém rozhraní, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. 

2.2.      Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky, požádat kupujícího o

dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

2.3.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká: 

  • Zakoupením požadované hry

2.4.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména

s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

3.1.      Cenu zboží a služeb může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

prostřednictvím online platební brány ThePay

bezhotovostně, převodem na účet 237680892/0600

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího, uhradit kupní cenu, je splněn teprve okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

Případné slevy z ceny zboží či služeb, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat. 

Prodávající má právo měnit ceny za služby a ceny, případně zavádět ceny nové. Změny se netýkají již uzavřených smluvních vztahů. Aktuální ceny jsou volně dostupné v rámci webového rozhraní prodávajícího. 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

4.1. Službou se rozumí poskytnutí veškeré součinnosti ze strany prodávajícího, včetně hmotného i nehmotného vybavení, potřebného pro realizaci hraní detektivní hry, kterou prodávající provozuje (dále jen „hra“), kupujícím. 

PRŮBĚH HRY  

4.9. Hráči si mohou vybrat libovolný termín a čas hry. Je však doporučeno akceptovat doporučený čas uvedený prodávajícím. Především to, že venkovní hry je vhodné hrát během dne za dobrých viditelných podmínek.

4.10. V případě komplikací, které znemožní řádný průběh hry, je prodávající povinen vyvinout přiměřené úsilí, aby o této skutečnosti kupujícího neprodleně informoval. Pokud hra již běží, je oprávněn ji ukončit nebo přerušit.    

4.11. Pokud během hry vzniknou komplikace, které znemožní řádný průběh, a jsou způsobeny ze strany prodávajícího, má v takovém případě kupující nárok hrát hru znovu. 

4.12. Hráči jsou povinni, seznámit se ještě před začátkem hry s těmito „Obchodními podmínkami“, zejména s následujícími zásadami a ty dodržovat: 

Mlčenlivost: Scénář hry ej duševním vlastnictvím a vztahuje se na něj příslušný zákon, proto si kupující nechá detaily ze hry pro sebe.

Ohleduplnost: Buďme ohleduplní k sobě i svému okolí. 

Poctivost: Snažte se hrát vždy fér a během hry nepodvádět.

Součinnost: Snažíme se o poskytnutí pěkného zážitku ze hry, proto pokud budete mít během hry jakékoliv komplikace, kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle nebo emailu.

4.13. Prodávající je oprávněn hráčům hru nepovolit na základě subjektivního a to bez udání konkrétního důvodu. Kupující je povinen tuto skutečnost akceptovat. Pokud již byla hra kupujícím zaplacena, je v takovém 

UKONČENÍ HRY  

4.14. Hra je ukončena po absolvování všech herních otázek. 

4.15. Pokud je hra ukončena standardní cestou, nevzniká kupujícímu nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany prodávajícího. 

4.16.Mimořádné ukončení hry je možné v případě:  • hrubého porušení herních pravidel, dobrých mravů nebo rizikového či jinak nepřijatelného chování ze strany kupujícího – kupující nemá nárok na kompenzaci ze strany prodávajícího;  

  • pokud hra nebude dohrána do následujícího dne – kupující nemá nárok na kompenzaci ze strany prodávajícího;

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ  

6.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 

                        č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 

6.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

6.4.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se

jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

6.5. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.3.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

6.6. Kupující je povinen seznámit s obchodními podmínkami všechny zúčastněné osoby, s kterými sdílí svou zakoupenou službu. 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES  

7.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

7.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

8.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

8.2.      Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.12.2020 

Zpět do obchodu